انجام کلیه پروِژه ها

انجام کلیه پروژه های طراحی ، ساخت ، بهسازی  و  تیپ سازی  ،اداری ، تجاری و مسکونی
انجام پروژه های عمرانی و تیپ سازی شهری با مشارکت شرکت های تخصصی تابعه