خدمات سخت افزاری

تامین ، پشتیبانی ، نگهداری و تعمیر کلیه تجهیزات و ادوات سخت افزاری از جمله سیستم های کامپیوتری دستگاه های کپی ، پرینتر ، فکس ،