خدمات نوین بانکی

تامین ، فروش ، مشارکت ،پشتیبانی و بازاریابی پایانه های فروش بانکی (pos)
تامین  و فروش کارت های هدیه بانکی
و …..