روسای دوایر

نام و نام خانوادگیسمتایمیل
آقای مجتبی نادری رئیس دایره امور مالی و حسابداریNaderi@sinayaran.ir
آقای محمد نوروزیرئیس دایره اداری و آموزشNorouzi@sinayaran.ir
خانم امینیرئیس دایره بیمهAmini@sinayaran.ir
آقای مهدی قهرمانی آذررئیس دایره انفورماتیکGhahremani@sinayaran.ir
آقای محسن خدابخشیرئیس دایره نقلیه و پولرسانیKhodabakhshi@sinayaran.ir
آقای سید محمد مهدی تقویمسئول واحد روابط عمومی و رفاهTaghavi@sinayaran.ir
آقای محسن حریریانسرپرست دایره املاکharirian@sinayaran.ir
آقای سید حسام جلیلیانسرپرست واحد سایتJalilian@sinayaran.ir
آقای حسین تبدلخواهنماینده پرسنل شرکتیTabadolkhah@sinayaran.ir