فروشگاه مجازی و تامین اقلام مصرفی ارگانها و کارکنان ذیربط

تامین کالاها و اقلام مصرفی ارگانهای مختلف بصورت عمده
ارائه خدمات فروشگاهی خرد به کارکنان ارگانها و سازمانها از طریق فروشگاه مجازی