مدیرعامل

نام و نام خانوداگیسمتایمیل
جناب آقای فرخ زادمدیرعاملFarokhzad@sinayaran.ir