مدیر عامل

جناب آقای فرخ زاد        Farokhzad@sinayaran.ir