هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمتایمیلی
عباس دانش پسندرئیس هیئت مدیرهdaneshpasand@sinayaran.ir
محمدرضا میرزابیگی خامنهنائب رئیس هیئت مدیرهkhameneh@sinayaran.ir
اکبر فرخ زادمدیرعامل و عضو هیئت مدیرهfarokhzad@sinayaran.ir
بابک یحیاییعضو هیئت مدیرهyahyaee@sinayaran.ir
مصطفی آزادعضو هیئت مدیرهazad@sinayaran.ir