هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

محسن اسدی

سوابق تحصیلی

● سرپرست نرم افزار – شرکت رهیاب رایانه گستر
● مدیر تیم نرم افزار – شرکت ایمن افزار شایگان
● مشاور – حوزه استارت آپ‌های فین تک
● مشاور – تیم فنی شرکت ایمن افزار
● مدرس – قلم چی، دانشگاه علمی کاربردی، دانشکده شهید شمسی پور، آموزشگاه میثم، آموزشگاه نیرا سیستم

سوابق تحصیلی

● سرپرست نرم افزار – شرکت رهیاب رایانه گستر
● مدیر تیم نرم افزار – شرکت ایمن افزار شایگان
● مشاور – حوزه استارت آپ‌های فین تک
● مشاور – تیم فنی شرکت ایمن افزار
● مدرس – قلم چی، دانشگاه علمی کاربردی، دانشکده شهید شمسی پور، آموزشگاه میثم، آموزشگاه نیرا سیست

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

محسن اسدی

سوابق تحصیلی

● سرپرست نرم افزار – شرکت رهیاب رایانه گستر
● مدیر تیم نرم افزار – شرکت ایمن افزار شایگان
● مشاور – حوزه استارت آپ‌های فین تک
● مشاور – تیم فنی شرکت ایمن افزار
● مدرس – قلم چی، دانشگاه علمی کاربردی، دانشکده شهید شمسی پور، آموزشگاه میثم، آموزشگاه نیرا سیستم

سوابق تحصیلی

● سرپرست نرم افزار – شرکت رهیاب رایانه گستر
● مدیر تیم نرم افزار – شرکت ایمن افزار شایگان
● مشاور – حوزه استارت آپ‌های فین تک
● مشاور – تیم فنی شرکت ایمن افزار
● مدرس – قلم چی، دانشگاه علمی کاربردی، دانشکده شهید شمسی پور، آموزشگاه میثم، آموزشگاه نیرا سیست

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

محسن اسدی

سوابق تحصیلی

● سرپرست نرم افزار – شرکت رهیاب رایانه گستر
● مدیر تیم نرم افزار – شرکت ایمن افزار شایگان
● مشاور – حوزه استارت آپ‌های فین تک
● مشاور – تیم فنی شرکت ایمن افزار
● مدرس – قلم چی، دانشگاه علمی کاربردی، دانشکده شهید شمسی پور، آموزشگاه میثم، آموزشگاه نیرا سیستم

سوابق تحصیلی

● سرپرست نرم افزار – شرکت رهیاب رایانه گستر
● مدیر تیم نرم افزار – شرکت ایمن افزار شایگان
● مشاور – حوزه استارت آپ‌های فین تک
● مشاور – تیم فنی شرکت ایمن افزار
● مدرس – قلم چی، دانشگاه علمی کاربردی، دانشکده شهید شمسی پور، آموزشگاه میثم، آموزشگاه نیرا سیست