پشتیبانی دستگاه های خود پرداز

خدمات مانیتورینگ ، نرم افزاری  ، تعمیر و نگهداری دستگاه های خودپرداز بانکها و موسسات مالی و اعتباری