تماس با سینا یاران

اطلاعات تماس

سمتداخلیشماره مستقیم
دفتر حوزه مدیریت350288328936
مدیرعامل3500-350188322736
مشاور مدیر عامل3504(فکس) 88840582
مالی و حسابداری351588315725
امور اداری و آموزش (کارگزینی)352488321994
روابط عمومی و رفاه354088329546
نمایندگی بیمه سینا3535

3534

3533
88329713

88823995

(فکس) 88825638
پشتیبانی سخت افزار و شبکه (انفورماتیک)2751

2752

2753
85573751

85573752

85573753
پشتیبانی خودپرداز (خدمات نوین)2021

2022
85573021

85573022
پولرسانی و نقلیه2028

2029
85573028

85573029

آدرس دفتر مرکزی : خیابان مطهری، نرسیده به سهروردی ، خیابان اورامان ، خیابان زاهدان پلاک 43

کد پستی : 1578749114