تامین نیروی انسانی

تامین نیروی انسانی در کلیه حوزه های حراست و نگهبانی ، دفتری و اداری ، متخصص و …