تاریخچه

شرکت تعاونی سینا یاران نور ایرانیان در تایخ 22 آبان 1386 با شماره 1/28478/86 مجوز تاسیس و ثبت تعاونی از اداره کل تعاون استان تهران  دریافت نموده و سپس در تاریخ 4 آذر 1386 با شماره 312426 در اداره کل ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده و آغاز به فعالیت رسمی نموده است.